Οι στόχοι της FOMEN

 • Να αποκτήσουν μια εικόνα για τις έμφυλες επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης στην Ευρώπη.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών πρόληψης με ευαισθησία ως προς το φύλο.
 • Να βελτιώσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες.
 • Να παρακινήσει τους άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες να γίνουν σύμμαχοι στην ισότητα των φύλων μέσω προσεγγίσεων προτύπων.
 • Να βελτιωθεί η κατανόηση των κανονισμών της ΕΕ για τη μείωση των συγκρούσεων στη γνώση που σχετίζονται με τη βία με βάση το φύλο.
 • Να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία των θυμάτων προωθώντας τη συναισθηματική ρύθμιση στους άνδρες* και βοηθώντας τους να οικοδομήσουν κοινωνικές σχέσεις.
 • Για την πρόληψη της βίας.
 • Να τονιστεί στο κοινό, καθώς και στις τοπικές/εθνικές αρχές, η ανάγκη για μια προσέγγιση με ευαισθησία ως προς το φύλο στην πρόληψη της βίας

Να βελτιωθεί η διασταύρωση μεταξύ μετανάστευσης/διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, φύλου/αρρενωπότητας και πρόληψης της βίας.

Πρόγραμμα παρέμβασης

Το πρόγραμμα παρέμβασης/εκπαίδευσης της FOMEN στοχεύει στη συνεργασία με άντρες μετανάστες και πρόσφυγες με τη μορφή σεμιναρίων με γνώμονα τον διάλογο, για να ενθαρρύνει αλλά και να αμφισβητήσει τον προβληματισμό τους σχετικά με τους ρόλους των φύλων, την αυτοφροντίδα, τις κοινωνικές σχέσεις, την πρόληψη της βίας και την αρρενωπότητα. Αυτά τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν σε πολλές γλώσσες με διερμηνείς και θα διεξαχθούν με πολιτιστικά ευαίσθητες μεθόδους.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ικανοτήτων

Η FOMEN προσφέρει Προγράμματα Ανάπτυξης Ικανοτήτων για επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης, της πρόληψης της βίας με βάση το φύλο και του φύλου και των αρρενωπών. Αυτά τα εργαστήρια στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεων των επαγγελματιών με βάση την ευαίσθητη στο φύλο εργασία και την πρόληψη της βίας με άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες.

Άλλοι Στόχοι

Η FOMEN εργάζεται για τα ακόλουθα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου:

 • Βελτίωση της υγείας και της ευημερίας μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ισότητα των φύλων, τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών καθώς και με τεχνικές διαχείρισης
 • συναισθημάτων και οικοδόμησης κοινωνικών σχέσεων
 • Μάθηση μέσω κοινών εμπειριών
 • Ενίσχυση της διαδικασίας κοινωνικής ένταξης και συνοχής στην Ε.Ε
 • Δημιουργία ευαισθητοποίησης για την ευαισθησία του φύλου και εναλλακτικές λύσεις στη βία μεταξύ των περιθωριοποιημένων ομάδων και εφαρμογή αποτελεσματικών συμμετοχικών προγραμμάτων για άνδρες μετανάστες και πρόσφυγες μέσω διαλόγου, ενεργών ανταλλαγών, ανοιχτής συζήτησης και ιδιοκτησίας.
 • Ανταλλάξτε προσεγγίσεις βέλτιστων πρακτικών στην προληπτική εργασία με γνώμονα το φύλο με άνδρες
 • Δημιουργήστε χώρους για κριτικό προβληματισμό σχετικά με τους παραδοσιακούς ρόλους των φύλων και τις αρρενωπότητες.
 • Παροχή στις αρχές που εμπλέκονται στο FOMEN βαθύτερη γνώση, πρόσφατα δεδομένα, νέες προσεγγίσεις και μεθόδους παρέμβασης και ευρύτερο φάσμα δικτύων που σχετίζονται με το πεδίο.
 • Συνεισφέρετε στην ακαδημαϊκή κατανόηση των προσεγγίσεων ευαίσθητων ως προς το φύλο στην εργασία με άνδρες με διεθνή ιστορία μέσω ενός διασταυρούμενου φακού.

Last changed: 29.04.2024